Košík

Košík

Kupní smlouva a Všeobecné obchodní podmínky e-katalogu Egoist fashion

Textová podoba kupní smlouvy

Veškeré pojmy, uvedené v textové podobě této kupní smlouvy, mají shodný význam jako ve Všeobecných obchodních podmínkách, které tvoří nedílnou součást této smlouvy a které jsou uvedeny níže (dále jen „Obchodní podmínky“).

Prodávající a Kupující uzavírají postupem podle Obchodních podmínek, uvedených níže, kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej Zboží.

Všeobecné obchodní podmínky E-katalogu Egoist

 1. Vymezení pojmů

Prodávající: SPREZZATURA FASHION, s.r.o., IČO:03248593, se sídlem Ostrava, Výstavní 1928/9, PSČ 702 00, doručovací adresa: Egoist, Štupartská 11, Praha 1, 110 00.

Kupující: fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky Prodávajícího prostřednictvím E-katalogu EGOIST.

Zboží: movitá věc, která je nabízena ke koupi v E-katalogu EGOIST, zejména oděvy, oděvní doplňky, oděvní součásti, oděvní ozdoby, bižuterii, šperky a obuv, a kterou si Kupující v souladu se zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek objednal.

 1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje Zboží prostřednictvím webového portálu www.egoistfashion.cz dále jen „E-katalog EGOIST“). Obchodní podmínky se vztahují na veškeré objednávky uskutečněné Kupujícím prostřednictvím E-katalogu EGOIST. Kupující objednáním Zboží potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí.

III. Objednání Zboží a uzavření smlouvy

Kupující má možnost objednat Zboží prostřednictvím telefonu nebo e-mailem na E-katalogu EGOIST.

Z důvodu velkého zájmu o Zboží může dojít k vyprodání některého nabízeného Zboží během zadávání elektronické objednávky.

Jakmile Kupující potvrdí objednávku v nákupním košíku, je automaticky odeslán email na adresu Prodávajícího. Ten následně emailem potvrdí Kupujícímu jeho objednávku (pokud je zboží na skladě) a od této chvíle je zboží pro Kupujícího rezervováno.

Podmínkou objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Kupující není oprávněn si v objednávce vymínit vlastnosti Zboží, které se liší od vlastností uvedených na E-katalogu EGOIST, pokud si to předem výslovně nedohodne s Prodávajícím a pokud od Prodávajícího neobdrží souhlas s touto změnou vlastností Zboží v textové formě.

Podáním objednávky Kupující akceptuje tyto Obchodní podmínky Prodávajícího a dále výši ceny za objednané Zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy:

Kromě informací o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy, které jsou pro Kupujícího podrobně popsány prostřednictvím portálu E-katalogu EGOIST přímo v průběhu objednávání Zboží, tímto Kupující bere na vědomí také následující popis postupu při uzavření kupní smlouvy:

Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s akceptací objednávky a informací o dodání objednaného Zboží. Kupní smlouva je uzavřena, jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího e-mail potvrzující jeho objednávku.. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícíma Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku. Toto rozhodnutí učiní Prodávající dle svého výlučného uvážení. Pokud Prodávající objednávku odmítne, bude o tom Kupující neprodleně informován. Nestanoví-li zákon jinak, platí, že vyjde-li po uzavření Kupní smlouvy najevo, že dodání předmětu prodeje není možné, neboť předmět prodeje neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání předmětu prodeje sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy předmět prodeje není skladem, takže poskytnutí plnění je pro Prodávajícího nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má Prodávající obdržet, nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. Prodávající si také vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu Zboží.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 2 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Prodávající umožní Kupujícímu přístup k této kupní smlouvě po dobu její archivace, kdykoli o to Prodávající požádá.

Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:

 1. a) mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím (i) mediace či (ii) arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení; b) dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká Obchodní inspekce. Česká Obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby Prodávající nebo dodávající výrobky a Zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České Obchodní inspekci, v platném znění).
 1. Ceny a platební podmínky

Ceny uvedené na internetových stránkách E-katalogu EGOIST jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Platné jsou ceny uvedené v době potvrzení objednávky.

Ceny nezahrnují náklady na dopravu. Při objednávce nad 5.000,- Kč je dopravné po celé ČR zdarma. V ostatních případech účtujeme poštovné a balné za Obchodní balík České pošty ve výši 120,- Kč, za expresní balík GLS 120,- Kč, a to bez ohledu na velikost nebo hmotnost objednávky. Pokud si Kupující zvolí možnost platby na dobírku, cena se navýší o 40 Kč. Pokud se Prodávajícímu nepodaří dodat objednávku najednou v plném rozsahu a bude nutné učinit více než jedno dodání Zboží, nebudou Kupujícímu účtovány náklady na následné dodávky Zboží.

 1. Způsoby úhrady kupní ceny objednaného Zboží

Úhradu kupní ceny může kupující uskutečnit následujícími způsoby:

 1. a) formou tzv. Dobírky – kupní cenu Zboží hradí Kupující v hotovosti doručovateli při jeho převzetí.
  b) Bankovním převodem – po obdržení objednávky budou Kupujícímu zaslány údaje pro platbu s číslem účtu a variabilním symbolem. Zboží Kupující zaplatí na bankovní účet Prodávajícího, číslo účtu je 2100729578/2010 . Účet je vedený u Fio banky. Po obdržení platby prodávající odešle zboží s tím, že Kupujícímu sdělí termín doručení zásilky. V případě úhrady Zboží bezhotovostním převodem bude Zboží expedováno až po potvrzení přijetí peněz na účet Prodávajícího.

V případě, kdy Kupující provede úhradu ceny Zboží a Prodávající objednávku odmítne nebo nebude schopen zajistit dodání Zboží, vrátí Prodávající neprodleně zaplacené finanční plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení finančních prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem).

 1. Doprava

Objednané Zboží si Kupující může vyzvednout osobně, anebo si Zboží nechat poslat prostřednictvím kurýrní služby GLS či České pošty. Poštovné, balné a doběrečné není zahrnuto v kupní ceně a hradí jej kupující.

V případě, že cena za objednané Zboží v rámci jedné objednávky převýší částku 5.000,- Kč, je poštovné, balné a doběrečné v rámci ČR zdarma.

VII. Užívání a údržba Zboží

Při výběru Zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídaly potřebám uživatele Zboží. Kupující před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování Zboží. Pouze Zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití Zboží.

V případě, že je způsob užívání Předmětu prodeje stanoven v návodu na užívání, je Kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání Předmětu prodeje seznámit. Po celou dobu užívání zakoupeného Zboží je nutné věnovat dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto Zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu. Vliv prostředí a okolnosti užívání, které mohou snižovat životnost Zboží a Prodávající za ně nemůže nést odpovědnost (např. používání nevhodných deodorantů, nadměrná potivost, nadměrné tření oděvních součástí v důsledku tělesných proporcí uživatele, kontakt Zboží s předměty s ostrými hranami, jako jsou hodinky, brašny, klíče, těžké předměty v kapsách apod.), stejně jako nevhodně zvolená velikost Zboží, nemohou být důvodem k pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu, nemůže být důvodem k reklamaci.

Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu Zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba Zboží podstatně zkracuje nebo ničí jeho plnou funkčnost a životnost. Životnost Zboží a oděvních součástí je ovlivněna způsobem jejich užívání a údržby. Při údržbě Zboží je třeba dodržovat vhodné postupy dle symbolů uvedených na vnitřní etiketě Zboží. Při intenzivním či nevhodném užívání nebo nedostatečné či nesprávné údržbě nemusí životnost Zboží.

VIII. Práva kupujícího při nákupu Zboží online

Nedoručení zásilky

Nebude-li objednané Zboží řádně a včas doručeno, nebo pokud bude vykazovat vady, je Kupující oprávněn řešit reklamaci, a to formou e-mailu, odeslaného na adresu: egoistfashion@gmail.com

Nárok na zrušení objednávky

Kupující má nárok objednávku zrušit, a to ve lhůtě sedmi pracovních dnů ode dne jejího odeslání.

V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího po zaplacení kupní ceny objednaného Zboží, vrátí Prodávající Kupujícímu zaplacenou kupní cenu Zboží, po odečtení všech případných nákladů spojených s jeho dodáním a vrácením.

Pokud se Kupující rozhodne objednávku Zboží zrušit, je povinen tak učinit výlučně prostřednictvím emailu odeslaného na adresu egoistfashion@gmail.com do sedmi pracovních dnů od odeslání objednávky.

Prodávající upozorňuje Kupujícího, že může dojít k rozdílu mezi barevnými odstíny Zboží umístěného na webových stránkách a barevnými odstíny dodaného Zboží, a to z důvodu odlišné reprodukce barev na počítači Kupujícího.

 1. Záruky na Zboží

Záruční podmínky na Zboží se řídí platnými právními předpisy ČR, není-li konkrétně uvedeno jinak.

 1. EGOIST podmínky vrácení Zboží a záruka na vrácení peněz

Pokud si Kupující nákup rozmyslel nebo je nespokojen s libovolnou položku v dodané objednávce, může vrácením Zboží od smlouvy odstoupit a Prodávající mu poskytne záruku na vrácení peněz. Rozhodne-li se Kupující využít práva na odstoupení od smlouvy vrácením Zboží, musí zakoupené Zboží doručit Prodávajícímu na adresu uvedenou na dodacím listě nejpozději do 14. dne od převzetí Zboží. Zboží je Kupující povinen vrátit úplné, nenošené, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém Zboží převzal. Etikety nebo štítky na Zboží musí být připevněny na původním místě a musí být neporušené.

Podrobnější informace o vrácení Zboží Kupující nalezne na dodacím listě a na internetových stránkách E-katalogu Egoist ????.

Zboží je možné vrátit pouze na adresu kamenného obchodu, Egoist, Štupartská 11, Praha 1, 110 00.V případě vrácení Zboží Prodávající nehradí Kupujícímu náklady spojené s dopravou Zboží ani žádné jiné náklady, které Kupujícímu v souvislosti s vrácením Zboží vzniknou. V případě výměny Zboží Kupující hradí pouze náklady spojené s dopravou Zboží.

 1. Údaje o právech spotřebitele vznikajících z vadného plnění

Ustanovení tohoto článku XI. se použijí pouze na případy, kdy je Kupujícím spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nestanoví – li zákon jinak.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, ve kterém došlo k převzetí Zboží.

Případná práva z vadného plnění může Kupující uplatnit na adrese:

SPREZZATURA FASHION, s.r.o., IČO:032448593, se sídlem Ostrava, Výstavní 1928/9, PSČ 702 00. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal: (i) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné, (ii) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá, (iii) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (iv) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a (v) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

Při předčasném plnění může Prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání Zboží. Výkonem svého práva nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo Kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho Prodávající výslovně, že Zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo (i) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, (ii) na odstranění vady opravou Zboží,(iii) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (iv) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li Kupující své právo včas a je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Do odstranění vady nemusí Kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

Při dodání nového Zboží vrátí Kupující Prodávajícímu zboží původně dodané.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,(i) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží,(ii) použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady,(iii) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo(iv) prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání Zboží. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Nesplňuje-li Zboží tyto požadavky:

(i) Zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné, (ii) Zboží se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,(iii) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,(iv) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a (v) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů,

může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

XII. Poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy

Ustanovení tohoto článku XII. se použijí pouze na případy, kdy je Kupujícím spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nestanoví – li zákon jinak.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat Č: SPREZZATURA FASHION, s.r.o., IČO:032448593, se sídlem Ostrava, Výstavní 1928/9, PSČ 702 00 ,Česká republika formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na webovém portálu EGOIST, není to však povinností kupujícího.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud Kupující odstoupí od této smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícímu došlo oznámení Kupujícího o odstoupení od smlouvy a vrácené Zboží, všechny platby, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím). Pro vrácení plateb Prodávající použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím Kupujícímu nevzniknou další náklady. Platbu vrátí Prodávající až po obdržení vráceného Zboží nebo prokáže-li Kupující, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, Kupující zašle zpět nebo je předá na adrese : SPREZZATURA FASHION, s.r.o., IČO:032448593, se sídlem Ostrava, Výstavní 1928/9, PSČ 702 00, Česká republika. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo Zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením Zboží.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.

XIII. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny a poskytnuty třetí osobě.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány na zabezpečeném serveru. Kupující dává Prodávajícímu a zprostředkovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a dále pro marketingové účely Prodávajícího.

Svou registrací Kupující uděluje dobrovolně souhlas ke shromažďování, zpracování a aktualizování svých osobních údajů. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovány a použity výhradně v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Pokud si Kupující nepřeje, aby jeho osobní údaje byly dále zpracovávány nebo si nepřeje, aby mu Prodávající zasílal Obchodní sdělení, může zaslat svůj nesouhlas na email: egoistfashion@gmail.com

XIV. Závěrečná ustanovení

Společnost SPREZZATURA FASHION, s.r.o., jakožto provozovatel internetového katalogu www.egoistfahion.cz je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám. Veškerá práva, včetně autorských práv, jsou ve vlastnictví Prodávajícího.

Jakékoliv použití obsahu této webové stránky nebo kopírování či ukládání, nebo jen jejích částí, jiné než pro Vaše osobní, nekomerční použití je zakázáno bez písemného souhlasu Prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit.

Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Právní vtahy mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.